Fio nylon quadrado 4.0 mm 50 pcs

90419

8,66 €

Fio nylon quadrado 4.0 mm 50 pcs

Tamanho 400 mm